PRODUCTCODE: AANTAL:
SANITAIRREINIGER GLORIX ZONDER BLEEKMIDDEL 750ML
 • Voor dagelijkse, grondige en hygiënische reiniging van toiletten, afvoeren en septische tanks.
 • De O2 variant bevat actieve zuurstof (zonder chloor), waardoor er geen bleekvlekken en bleekgeur ontstaan.
 • Veiligheidsinformatie.
 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Gevarenaanduiding;
 • H290 "Kan bijtend zijn voor metalen".
 • H314 "Veroorzaakt ernstige brandworden en oogletsel.
 • Veiligheidsvoorschriften;
 • P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".
 • P280 "Draag beschermende handschoenen".
 • P280 "Draag oog- of gelaatsbescherming e beschermende kleding".
 • P234 "Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren".
 • P303 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)".
 • P361 "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken".
 • P353 Huid met water afspoelen/afdouchen".
 • P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen".
 • P312 "Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen".
 • P391 "Gelekte/gemorste stof opruimen".

Op voorraad: 0

Logo
Icon

Alternatieve producten