PRODUCTCODE: AANTAL:
TERPETIJNOLIE BLEKO 500ML
 • Terpentijnolie is geschikt om tijdens het schilderen met olieverf de verf te verdunnen.
 • Terpentijnolie verdunt olieverven, reinigt penselen, verwijdert boenwas op meubelen en parketvloeren.
 • Terpentijnolie is enkel leverbaar in 0,5 liter.
 • Gevarenaanduidingen:
 • H302+H312+H332 - Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veiligheidsvoorschriften;
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331: GEEN braken opwekken.
 • P405: Achter slot bewaren.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Op voorraad: 136

Logo
Icon

Gerelateerde producten