PRODUCTCODE: AANTAL:
SICCATIEF BLEKO 500ML
 • Versnelt de droging van medium.
 • Slechts druppelsgewijs te gebruiken, teveel siccatief vergroot de kans op craquelures. Gevarenaanduiding:
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P331: GEEN braken opwekken.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Op voorraad: 38

Logo
Icon

Gerelateerde producten