PRODUCTCODE: AANTAL:
Sanitairreiniger HG Alledag spray 500ml
  • Allesreiniger met een frisse azur geur.
  • Geschikt voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken.
  • 1 liter.
  • Veiligheidsinformatie.
  • Bevat Isotridecanol, ethoxylated (8 EO) .
  • Draag oogbescherming, beschermende handschoenen.
  • Bevat Methylisothiazolinone.
  • Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Op voorraad: 36

Logo
Icon