PRODUCTCODE: AANTAL:
Sanitairontkalker Cif Professional 750ml
 • Cif Professional 2in1 reinigingsmiddelen.
 • Sanitairreiniger verwijdert kalkaanslag, vuil- en zeepresten en biedt een schitterend resultaat met een langdurig fris parfum.
 • Sanitairontkalker. is een gebruiksklare periodieke ontkalker met aangename geur voor effectieve verwijdering van urine- en kalkaanslag op sanitaire oppervlakken.
 • De Glas en interieurreiniger laat in enkele ogenblikken een glanzend en streeploos oppervlak na.
 • Gevarenaanduiding;
 • H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel".
 • H290 "Kan bijtend zijn voor metalen".
 • Veiligheidsvoorschriften;
 • P280 "Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming dragen".
 • P303 + P361 + P353 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen ofafdouchen".
 • P305 + P351 + P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzenverwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen".
 • P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen".
 • Veiligheidsinformatie;
 • Vermijdt, waar mogelijk, direct contact en/of spatten.
 • Gebruik een (nauwsluitende) Veiligheidsbril (EN 166).
 • Gebruik chemisch-bestendige beschermende handschoenen (EN 374).
 • Houd rekening met specifieke lokale gebruiksomstandigheden, zoals risico van spatten, snijden, contact tijd en temperatuur.
 • Draag chemisch bestendige kleding en laarzen als directe blootstelling aan de huid en/of spatten kunnen optreden (EN 14605).
 • Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.

Op voorraad: 0

Logo
Icon