PRODUCTCODE: AANTAL:
ACETON BLEKO OPLOSMIDDEL 500ML
 • Aceton is geschikt voor het oplossen en verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven.
 • Zoals lijm, verf, vet en inkt.
 • Tevens kan het ook gebruikt worden als hulpmiddel bij de verwerking van polyester.
 • Aceton niet gebruiken op plastic, gecoate oppervlaktes, kunstzijde en chloorvezels.
 • Gevarenaanduidingen:
 • H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Veiligheidsaanbevelingen:
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Op voorraad: 256

Logo
Icon

Gerelateerde producten